O agentuře domácí péče Tikvah

Motto: „Společně pečujeme o život.“

Logo angetury domácí péče - Tikvah

Logo angetury domácí péče – Tikvah

Agentura domácí péče TIKVAH (v překladu NADĚJE) zahájila svou činnost jako středisko Židovské obce v Ostravě k 1. 1. 2004.

ADP Tikvah poskytuje pečovatelskou službu osobám-uživatelům služeb  se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Agentura se zaměřuje na potřeby  seniorů a se zvláštním zřetelem k potřebám obětí násilí – přeživším holocaustu, někdejším obětem nacionálně socialistického násilí, jejichž osobní cíle vychází ze židovských tradic a kořenů.

Hlavním cílem služby je podpora samostatnosti, soběstačnosti poskytnutím a zprostředkováním služeb na základě individuálních potřeb osob v nepříznivé sociální situaci tak, aby mohli žít ve vlastním přirozeném domácím prostředí tak dlouho, jak je to možné a bezpečné.

  1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  4. pomoc při zajištění chodu domácnosti
  5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Ceny sociálních služeb jsou určeny dle § 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb. s odvoláním na zákon č. 108/2006 Sb. Ceník je zájemci o službu předložen před podpisem smlouvy, je její přílohou spolu s pravidly poskytování služeb.

Pracovníci Agentury domácí péče Tikvah

Místo poskytování sociálních služeb

Služby jsou poskytovány jako terénní – ve vlastní domácnosti uživatelů v Ostravě a její příměstské části.

Pro kontaktování a podávání žádosti je klientům k dispozici pevná linka 596 613 613 se záznamníkem na kontaktním pracovišti Ostrava – Mariánské Hory, Tovární 15, a mobilní pohotovostní čísla 774 420 086, 774 420 087.

Časový rozsah poskytování sociálních služeb

  • V pracovních dnech Po-Pá od 8–16 hodin v domácnosti klientů
  • O víkendech v nutných případech nebo po dohodě

Pečovatelské služby jsou poskytovány na žádost klienta nebo na žádost rodinných příslušníků.

Po obdržení žádosti o poskytnutí sociální služby v dohodnutém termínu vedoucí agentury  navštíví osobně žadatele v jeho domácím prostředí. Zjišťuje, čeho chce budoucí uživatel dosáhnout, jaké má představy o poskytovaných službách a vhodné služby nabídne. Pokud je jasné, že obě strany mají o poskytování služeb zájem, je podepsána písemná dohoda ve dvou vyhotoveních. Obsahuje konkrétní údaje – jaká služba bude poskytována, jak často, v jakém časovém rozsahu, výše úhrady. Dohoda musí maximálně respektovat aktuální potřeby, návyky a životní rytmus klienta. Podmínky smlouvy je možné podle potřeby po vzájemné dohodě měnit. Zřizovatel (Židovská obec Ostrava) bude řešit případné námitky a stížnosti týkající se činnosti agentury.

Při své práci  zaměstnanci agentury domácí péče Tikvah dbají na vysokou kvalitu poskytované péče, dodržování standardů, zásad etiky ve vztahu s uživatelem, ochranu osobní svobody, soukromí a osobních údajů klientů.